Адрес:
ул. "Републиканска" 40
Кърджали 6600
тел. и факс: 0361/62577
e-mail: beactive@abv.bgРБ „Н.Й.Вапцаров” спечели проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата” в Конкурс за проекти 2016 - сесия 2 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – България”, договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ.
Проектът ще бъде реализиран в партньорство с НЧ ”Обединение1913”, СУ ”Владимир Димитров – Майстора”, ОУ „Св. Климент Охридски” и СУ „Отец Паисий”.
Сключен е договор за безвъзмездно финансиране МК – ДБФ – 45 от 25.11.2016 г. с Фондация „Глобални библиотеки – България” на стойност 3660 лв. и съфинансиране от РБ”Н.Й.Вапцаров” в размер на 915 лв. Проекта е с продължителност пет месеца от 01.12.2016 до 30.04.2017 г.
Основната цел на проекта е изграждане на устойчива екологична култура и възпитание на отговорно отношение към природата. Стремежът на екипа е да формира социално значими компетенции у децата за идентифициране и решаване на проблеми на околната среда от най-близкото обкръжение и формиране на култура за устойчиво развитие на природата в родния край.
И не на последно място да утвърди библиотеката като активен участник в обществения живот.
В рамките на проекта ще бъдат обучени 45 деца от училищата – партньори. Придобитите теоретични знания те ще приложат на практика в парковете „Арпезос – Север”,
”Горубсо” и „Простор”.
С помощтта на обучителите и библиотечните работници, участниците в проекта ще подготвят „Наръчник на младия еколог”, който ще бъде издаден в 200 екземпляра.
Ще бъде изработена интернет страница на проекта с полезна информация, съвети и модели за опазване на околната среда; снимки и клипове, показващи заразителни примери за подобряване и опазване на градската среда. Електронен вариант на наръчника ще бъде достъпен от тази страница.
След приключването на проекта интернет страницата ще продължи да бъде източник на информация по проблеми на природата и околната среда.

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. 

Нова табела на улица „Републиканска“ указва къде се намира Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“. Инициативата оповестиха кмета Хасан Азис, директора на Регионалната библиотека „Н.Й.Вапцаров“ Уляна Ганева, Бойко Лечев от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Ивайло Георгиев, зам.-директор на Фондация „Глобални библиотеки“. Четвъртокласниците от СУ „Й. Йовков“ с ръководители Ел.Андреева и М.Русева участваха в поставянето на указателна табела.

Табелата е част от проекта „Пътят на библиотеката“ , който се изпълнява от Фондация „Глобални библиотеки България“. Целта на проекта е да пососочи на хората къде се намират обществените библиотеки, място на достъп до книжна или електронна информация. В региона има 14 табели, които показват къде са четирите библиотеки в Кърджали, работещи по проекта. Така пътят към библиотеката ще бъде разпознаваем и всички ще го ползват.
Регионална Библиотека „Н. Й. Вапцаров”
организира събитие под надслов
„Да си върнем Младежкия дом”Фотоалбум на Младежки дом, декември, 2015 г.


ПРОЕКТ:
„Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“

Водещ партньор:
Фондация "Глобални библиотеки - България"

Партньор:
Фондация Помощ за благотворителността в България

Финансиране:
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство "2009-2014 г."

Проектът „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“ цели развитието на регионалните библиотеки като обединителен и ресурсен център за местното гражданско общество, създаването на връзки между НПО и гражданите и предоставянето на платформа за колективни граждански действия по важни местни проблеми и въпроси. Регионалните библиотеки в България имат частичен опит в изграждането на междусекторни партньорства и имат потенциала да развият нужния капацитет и познания, за да обединят нестопанския сектор, неформалните групи и гражданите в регионите в коалиции в името на общи каузи. В регионите на Кърджали, Разград и Враца все още няма ефективни обединителни центрове, всяка от нестопанските организации търси информация и подкрепа самостоятелно, няма механизми за изработване на общи програми, а гражданите не са запознати с това какви ползи биха могли да имат от работата с неправителствените организации.

Инициативата ще окаже подкрепа на служителите на регионалните библиотеки в следните области:
·  усвояване на застъпнически знания и умения
·  разработването на методика за провеждане на регионални проучвания и изследвания
·повишаване на възможностите на библиотеките да осигуряват информация и помощ по конкретни нужди за организационното развитие на местните НПО – инициативата ще окаже подкрепа за активните НПО и неформални групи да придобият важни умения за развитие на организациите си според текущите им нужди
· организирането на информационни изложения на работата на  НПО сектора по обществено значими местни каузи
· развитие на доброволчеството в регионите на Кърджали, Разград и Враца
· възможността библиотеките да осигуряват информация и помощ по конкретни нужди за организационното развитие на местните НПО

Проектът „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Глобални библиотеки - България" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

www.ngobg.info Информационният портал за неправителствените организации (НПО) в България е създаден през 2009 г. от Българския център за нестопанско право и Фондация ПАЦЕП. Официалното му стартиране е на 22 февруари 2010. Изграждането на портала, включително базата от данни за неправителствени организации, е финансирано от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. След това финансова подкрепа оказват фондациите „Чарлз Стюарт Мот“ и „Америка за България“.

www.bcaf.bg Развиваме модерна благотворителност и силен нестопански сектор, като съдействаме на: бизнеса – да постига успех в своите социални проекти, индивидуалните дарители – да даряват лесно и сигурно, нестопанските организации – да увеличават своите ресурси и ефективност.

www.ngogrants.bg Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България е Институт „Отворено общество“ – София /ИОО - София/ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/. И двата партньора са независими неправителствени организации с опит в управлението на програми за предоставяне на безвъзмездно финансиране в тематичните области на Програмата.

www.facebook.com/donateapp Новата дарителска функция на Facebook – „Donate” има за цел да улесни връзката между НПО-тата и потребителите. По този начин с инсталирано Donate – приложение на официалната си Facebook страница, всяко НПО по лесен начин ще може да разпространи търсената помощ както за ежедневни мисии, така и за големи бедствия. От друга страна за потребителите също не се изискват кой знае какви усилия за да дарят средства.

www.pravatami.bg Как да избера най-подходящата правноорганизационна форма за моята НПО? За какво да внимавам? Какви са плюсовете и минусите при всяка една от възможните форми за организиране на моята дейност в полза на обществото?

КОМПАС НА НПО СЕКТОР ЗА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
изтеглиПРОЕКТ
"Новите приключения на Златноелечко"

/zlatnoelechko.com/zlatnoelechko2/

На 16 октомври стартира изпълнението на проекта "Новите приключения на Златноелечко" на Регионална библиотека "Никола Йонков Вапцаров". В рамките на проекта ще бъде написана и публикувана, неиздавана досега електронна книга, съдържаща 12 илюстровани приказки, която да възпитава малките читатели в образователни, творчески и социални умения. Автор на приказките е детската писателка Маргарита Павлова, а цветните илюстрации към тях ще бъдат създадени от младите таланти по приложни и изящни изкуства от СОУ "Владимир Димитров - Майстора" - Кърджали:. /www.vdmaistora.com/.


Главната цел на проекта е иновативната идея да творим заедно, създавайки един магичен и споделен свят, който ни прави съпричастни към приказните истории, според директорът на училището - партньор в проекта Ангел Спасов.

Проектът "Новите приключения на Златноелечко" е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" по Програма "Публики": /ncf.bg/. Продължителността му е три месеца от 15 октомври 2014 г. до 15 януари 2015 г. Координатор на проекта е Васил Райчинов.

Община Кърджали, Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”, Народно читалище „Обединение 1913” организираха поетична среща - рецитал под надслов "Пътят", посветена на 50-годишнината от рождението на Роса Соколова, Иво Георгиев, Гергана Илиева и 15-годишнината на клуб "Неиздадени ръкописи" към Библиотеката. Събитието е част от проявите по повод 55 годишния юбилей на РБ „Н. Й. Вапцаров”.ПРОЕКТ "Щурчето Златноелечко на разходка в Интернет"

Книгата „Приключенията на Златноелечко”, съдържа дванадесет детски приказки с автор Маргарита Павлова и дванадесет цветни илюстрации от Божидара Ангелова.


"Щурчето Златноелечко на разходка в Интернет" е електронна книга, предназначена за:
Малки деца, които не могат да четат сами;
За самостоятелно четене;
Хора със зрителни и слухови проблеми;
Хора, които обичат видеоприказки.
Художественият прочит е наложителен, за да бъде достъпно съдържанието за малки деца, учещи се да четат, и за хора със зрителни проблеми. Проектът се явява подготвителен за създаването на мултимедиен портал с детски приказки и съдържание, подходящо за горните групи, и където ще бъдат публикувани по подобен начин множество други произведения.
Приказките прочете актьора: Гълъб Бочуков;
Звукозапис и музикална среда: Ангел Чавдаров;
Режисьор на продукция: Гълъб Бочуков;
Редактор: Иван Маринов;
Уеб дизайн: Георги Гачев;
Координатор на проект: Теолина Илчева.

„Златноелечко на разходка в Интернет“ е реализиран от Регионална библиотека „Н.Й. Вапцаров“, град Кърджали и Сдружение "Устойчиво развитие“ по грантова схема за финасиране на иновативни проекти към Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.Програма „Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Инициативата се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс". Предвиденият общ бюджет на програмата възлиза на 50 милиона щ.д., което включва безвъзмездната помощ от фондацията, планирано дарение на софтуерни продукти от Майкрософт на стойност 6 милиона щ.д., както и насрещен принос от 29 милиона щ.д. от централната и местната власт в България. Програмата е разработена, за да улесни достъпа на гражданите до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки в България. Тя ще осигури свободен достъп до информационни и комуникационни технологии и интернет за посетителите в 900 обществени библиотеки в градове и села в цялата страна.
Програмата ще се стреми да включи в дейностите си още 700 библиотеки и да мобилизира допълнителни средства за тяхното оборудване с компютри и Интернет.
Близо 3000 библиотечни служители от над 1600 библиотеки ще бъдат обучени в компютърни умения, нови библиотечни услуги, библиотечен мениджмънт и умения за работа с хора /средният брой предвидени часове на обучаем е около 250/.
Програмата ще насърчи дейности по PR, фондонабиране и застъпничество, за да подпомогне процеса на модернизиране на обществените библиотеки и превръщането им в агенти на промяната и центрове за информация, комуникация и активен социален живот.
За успешното изпълнение, усвояване на безвъзмездната помощ от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и постигане на устойчиви резултати Програма „Глоб@лни библиотеки - България" ще разчита на съвместните усилия на правителството, местните власти и неправителствения сектор.


.............Цели:
Да се ускори процесът на интеграция на българските граждани в глобалния информационен свят
Да се подобри човешкият капитал в България чрез формално и неформално обучение и учене през целия живот
Да се насърчи развитието на общности, да се стимулира развитието на гражданското общество и да се подобри качеството на живот на хората.
Степента на готовност на библиотечната база предполага постепенно включване на 900-те целеви библиотеки в изпълнението на програмата. Усвояването на гранта от Фондацията започна през юни 2009 г. По Етап 2009 бяха включени като целеви 455 библиотеки, а по Етап 2010 – 352 библиотеки. На Етап 2011 г. ще бъдат избрани и останалите целеви библиотеки.
През първите два етапа в област Кърджали бяха избрани 21 библиотеки – 12 библиотеки за етап 2009 и 9 библиотеки за етап 2010. Сред първите одобрени библиотеки бе и Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” – гр. Кърджали. В изпълнение на програмата бе оборудвана обучителна зала с 10 компютъризирани места с достъп до интернет, мултимедия и мултифункционално устройство. В нея ще се обучават не само библиотекари от областта, но ще се организират курсове и за читатели на библиотеката.
Фондация "Глобални библиотеки - България" www.glbulgaria.bg


Списък на одобрените читалищни библиотеки за област Кърджали по
Програма "Глобални библиотеки - България" и полученото информационно и телекомуникационно /ИТ/ оборудване със софтуер, дарен от Майкрософт.

 

 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011